Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, ABONAMENTÓW I FUNKCJONOWANIA SERWISU
terapiaprzedszkolaka.pl

 


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Za serwis terapiaprzedszkolaka.pl i sprzedaż produktów w ramach portalu odpowiedzialne jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223,  Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł zwane dalej Wydawnictwem.

 

2. DEFINICJE

ZAMAWIAJĄCY - osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego*, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.

PRODUKT W WERSJI DRUKOWANEJ – pod pojęciem produktu w wersji drukowanej należy rozumieć publikację wymiennokartkową, aktualizowaną.

PAKIET – pod pojęciem pakietu należy rozumieć produkt składający się z wersji drukowanej publikacji oraz dostęp do Serwisu.

SERWIS – portal terapiaprzedszkolaka.pl, umożliwiający dostęp do elektronicznej wersji poradnika „Terapia pedagogiczna w przedszkolu z elementami integracji sensorycznej” oraz dodatkowych treści i funkcjonalności.

ABONAMENT – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do Serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi.

UŻYTKOWNIK - wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

 
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa, na stronie internetowej Wydawnictwa lub na stronie terapiaprzedszkolaka.pl
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.

 
4. REALIZCJA ZAMÓWIEŃ, DOSTĘP DO PORTALU

Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu i/lub o sprzedaży towaru.

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą produkty aktualnie niedostępne (wyczerpanie nakładu publikacji lub zmiana stanu prawnego). Dostęp do Serwisu następuje po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa. Płatności dokonać można w sposób opisany w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

Publikacje w wersji drukowanej oraz Serwis są produktami regularnie aktualizowanymi, a informacja o częstotliwości aktualizacji zawarta jest w materiałach promocyjnych Wydawnictwa. Zamówienie publikacji oraz pakietu jest równoznaczne z zamówieniem odpłatnych zestawów aktualizujących oraz aktualizacji serwisu. Warunki rezygnacji z aktualizacji znajdują się w rozdziale VII niniejszego regulaminu.

Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.

Kody dostępu przeznaczone są do korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika, dostęp więcej niż jednego Użytkownika będzie blokowany.

Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.

 

5. PŁATNOŚCI

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu terapiaprzedszkolaka.pl wynoszą:

 • W przypadku zakupu Pakietu składającego się z wersji drukowanej oraz wersji elektronicznej poradnika łącznie 399 netto  (427,95 brutto) za dzieło bazowe, oraz ok. 99zł netto za kolejne okresy abonamentowe dostępu do Serwisu oraz aktualizacje.
 • Do ww. kosztów doliczane są koszty przesyłki w wysokości 29,95 zł netto (36,84 zł brutto).

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich, bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.


Dostęp do serwisu jest płatny z góry za cały okres wskazany w zamówieniu abonamentu:

 • Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres wyszczególniony w zamówieniu abonamentu
 • Po upływie okresu abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji, abonament jest przedłużany o następny taki sam okres i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu umożliwienia klientowi opłacenie faktury za kolejny okres abonamentowy oraz utrzymanie ciągłości dostępu do portalu, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje przedłużona o 14 dni
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Niepłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.
 • Nieopłacenie faktury VAT skutkuje utratą dostępu do wszystkich materiałów zamieszczonych w serwisie. Dostęp do nich jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa.
   

Po złożeniu zamówienia, Zamawiającemu zostanie wystawiona i wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego faktura VAT za zamówione produkty. Faktura VAT zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze VAT.


6. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.

Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.

Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.

 

7. REKLAMACJE, REZYGNACJE I NOTY KORYGUJĄCE

Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@e-forum.com.pl. Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.

Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z aktualizacji w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@e-forum.com.pl w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.

Zamawiającemu nie przysługuje prawo anulowania abonamentu w okresie jego trwania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy, akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.

Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

 • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
 • stawce podatku,
 • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
 • wartości sprzedaży netto,
 • wartości sprzedaży brutto,
 • kwocie należności ogółem.

*) Art. 221 KC -  Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do konsumentów.
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: bok@forum-media.pl

Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.